Vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling 05.12.86 (senest ændret 18.11.22)

§ 1.

Dansk Neuropædiatrisk Selskab er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme neuropædiatrien i Danmark samt at formidle forbindelser med udenlandske neuropædiatriske selskaber.

§ 2.

Som medlem kan optages personer, der gennem deres profession beskæftiger sig med neuropædiatri. Personer ansat i medicinalfirmaer kan optages og må deltage i møder men ikke i generalforsamlinger.

§ 3.

Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskab godkendes af bestyrelsen, på bestyrelsesmøde, dokumenteret ved referat.

§ 4.

Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

§ 5.

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 6.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær og et medlem uden portefølje – der tilstræbes en sammensætning, hvor mindst 4 medlemmer er læger, heraf en yngre læge). Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal og træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden, der skal være læge, vælges for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 1 gang. De øvrige medlemmer i bestyrelsen vælges ligeledes for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. En afgående formand kan umiddelbart vælges til almindeligt bestyrelsesmedlem. Ligeledes kan et afgående bestyrelsesmedlem umiddelbart vælges som formand.

§ 7.

Selskabet forpligtes ved underskrift af formand eller kasserer.

§ 8.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Selskabets regnskab skal godkendes af generalforsamlingen samt revisor. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, sædvanligvis i tilslutning til et fagligt møde i selskabet. Dagsorden for enhver generalforsamling skal tilsendes medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde oplysninger om ledige tillidsposter, hvortil valg skal foregå på den pågældende generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen udpeges en dirigent, medens referat foretages af sekretæren. Skriftlig afstemning kan anvendes hvis ønske herom fremsættes af et enkelt medlem.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25% af medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring.

§ 10.

Den ordinære generalforsamling vælger en intern revisor for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted 2 gange.

§ 11.

Ændringer i selskabets love kan kun ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. For at være beslutningsdygtig kræves tilstedeværelse af l/3 af selskabets medlemmer, og vedtagelse kræver 2/3 stemmeflerhed. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, der også indkaldes i overensstemmelse med reglerne i § 9. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 12.

Selskabets opløsning kan finde sted efter at være vedtaget på generalforsamlingen og ved en derpå foretaget direkte skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Der kræves 2/3 stemme-flerhed for opløsning blandt de afgivne stemmer. Ved selskabets opløsning overgår selskabets eventuelle formue til Nordisk Neuropædiatrisk Selskab.